Terug naar overzicht

Referaat Breburg Academie GGz Breburg

Organisator:
  • 21 januari 2021
  • Webinar, ,
  • Gratis
  • 17:55 - 20:05 uur
  • is aangevraagd

Allergologie, Anesthesiologie, Apotheek, Cardiologie, Chirurgie, Dermatologie, Fertiliteit, Genetica, Geriatrie, Gynaecologie, Huisartsgeneeskunde, Interne geneeskunde, Jeugdartsen, Keel neus en oorheelkunde, Kindergeneeskunde, Klinische chemie, Longgeneeskunde, Maag darm en leverziekte, Mond kaak en aangezichtschirurgie, Neurologie, Neurochirurgie, Oncologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Pathologie, Plastische chirurgie, Psychiatrie, Psychologie, Radiologie, Reumatologie, Sociale geneeskunde, Spoedeisende hulp, Sportgeneeskunde, Traumatologie, Urologie, Vaatchirurgie

Programma referaten 20 januari 2021

Referaat 1: STEPPS/VERS-training bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis: een
meerwaarde voor behandeling? (eindreferaat)
J.J. van de Paar, werkzaam bij GGz Breburg als AIOS Centrum voor Senioren.
STEPPS staat voor Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving. Deze training
blijkt effectief te zijn voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis, als deze in
combinatie wordt gegeven met individuele psychotherapie en/of medicamenteuze behandeling. De
training is gebaseerd op cognitief-gedragstherapeutische methoden en is gericht op het aanleren van
emotieregulatietechnieken, probleemoplossingsvaardigheden en een gezonde levensstijl.
In Nederland is een afgeleide van de STEPPS-training ontstaan, namelijk de VERS-training. Het
acroniem VERS staat voor Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis.
In dit referaat wordt een systematic review gegeven over de literatuur, met name op de verschillende
studies omtrent STEPPS. Hierin wordt gekeken of er uit de literatuur kan geconcludeerd worden dat
STEPPS inderdaad effectief is als onderdeel van behandeling met patiënten met een borderline
persoonlijkheidsstoornis. Vervolgens wordt ingegaan op de bruikbaarheid van de training bij ouderen
en een aangepaste versie voor ouderen, de VERS Senioren.
Na afloop van dit referaat hebben de deelnemers kennis van wat STEPPS/VERS is, hoe de training er in
zijn geheel uit ziet, kan er een idee gevormd worden wat het effect is op de symptomen van patiënten
met een borderline persoonlijkheidsstoornis en wordt er een idee gevormd hoe dit toepasbaar is bij
ouderen.
Literatuur: Ekiz, E., Videler, A.C., Van de Paar, J.J.W., @ van Alphen, S.P.J. (in prep.). Systems Training
for Emotional Predictability and Problem Solving: a systematic review.

Referaat 2: ‘Autisme, seks en relaties’
Dr. J. Dewinter, werkzaam als klinisch psycholoog bij GGzE bij team jongvolwassenen en de
dagbehandeling autisme als scientist-practitioner verbonden aan de Academisch werkplaats Geestdrift
bij Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn, aan Tilburg University
Hoe gaan jongeren en volwassenen met autisme om met seksualiteit en relaties? Klopt het dat
sommige jongeren met autisme trager zijn in hun seksuele ontwikkeling of er helemaal niet mee bezig
zijn? Stellen jongeren en volwassenen met autisme vaker ongepast of afwijkend seksueel gedrag?
Hebben meer autistische jongeren en volwassenen vragen rond hun genderidentiteit? En hoe
meedenken rond seksuele en genderidentiteit?
De ideeën over hoe jongeren en volwassenen met autisme seksualiteit beleven en omgaan met relaties
lopen sterk uiteen. Deze lezing biedt een overzicht van wat we hierover weten op basis van
wetenschappelijk onderzoek en waar er nog vragen over blijven. Dit dient als basis om na te denken
over hoe we in onze dagelijkse jongeren en volwassenen met autisme kunnen ondersteunen in hun
seksuele ontwikkeling en hoe we de omgeving hierbij kunnen betrekken

Referaat 3: ‘Veelbelovende ontwikkelingen voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Ook
in Corona tijd’
Prof. Dr. H. Kroon, is psycholoog, hoofd van het programma Zorg & Participatie van het Trimbos-
instituut en bijzonder hoogleraar ambulantisering en deïnstitutionalisering bij Tranzo, Tilburg University.
De zorg aan huis voor mensen met ernstige psychische aandoeningen is in de afgelopen decennia met
vallen en opstaan geëvolueerd. Casemanagement in de jaren 90 maakten plaats voor ACT, FACT, IHT,
ART, herstelacademies en netwerkpsychiatrie. Welk probleem moest er door de jaren heen nu eigenlijk
worden opgelost, waar staan we nu en wat zijn – aan de hand van wetenschappelijk onderzoek – de
veelbelovende ontwikkelingen op methodisch en organisatorisch vlak? En is de huidige coronacrisis
daarbij een kans of een uitdaging?

Referaat 4: Het sociale gedrag van mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis in
groepsbehandelingen, psychotherapie en andere netwerken
Prof. Dr. Arno van Dam, klinisch psycholoog, bijzonder hoogleraar Antisociaal gedrag, psychiatrie en
maatschappij Tranzo, Tilburg University en hoofd wetenschappelijk onderzoek GGZ WNB
Antisociaal gedrag is regel overtredend en grensoverschrijdend gedrag dat niet wordt geaccepteerd
door anderen of de maatschappij. Bij de antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASPS) is het antisociale
gedrag de kern van de problematiek. Bij andere persoonlijkheidsstoornissen kan antisociaal gedrag in
meer of mindere mate voorkomen als bijkomend verschijnsel. Bij de term antisociaal zou men ten
onrechte kunnen denken dat mensen met deze persoonlijkheidsstoornis geen behoefte hebben aan
sociaal contact of niet kunnen functioneren binnen sociale netwerken. Het tegendeel is waar. Mensen
met een antisociale persoonlijkheidsstoornis voelen zich aangetrokken tot andere mensen, hebben
vaak veel sociale contacten en functioneren ook vaak binnen groepen. In dit referaat zal zowel vanuit
de wetenschappelijke literatuur als eigen onderzoek de sociale dynamiek van personen met een
antisociale persoonlijkheidsstoornis besproken worden. Vervolgens zal ingegaan worden op de vraag
hoe deze kennis door behandelaren in de GGZ toegepast kan worden in behandelingen,
groepsbehandelingen en het hanteren van de therapeutische relatie.

Het programma
17.55 uur Opening door voorzitter
18.00 -19.00 uur Referaat 1en 2
19.00 -20.00 uur Referaat 3 en 4
20.05 uur Afsluiting door voorzitter

Over GGZ Breburg

Meer weten over GGZ Breburg?
Klik hier voor meer informatie.