Terug naar overzicht

Referaat Breburg Academie GGz Breburg oktober 2021

Organisator:
  • 20 oktober 2021
  • Webinar, ,
  • Gratis
  • 17:55 - 20:05 uur

Allergologie, Anesthesiologie, Apotheek, Cardiologie, Chirurgie, Dermatologie, Fertiliteit, Genetica, Geriatrie, Gynaecologie, Huisartsgeneeskunde, Interne geneeskunde, Jeugdartsen, Keel neus en oorheelkunde, Kindergeneeskunde, Klinische chemie, Longgeneeskunde, Maag darm en leverziekte, Mond kaak en aangezichtschirurgie, Neurologie, Neurochirurgie, Oncologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Pathologie, Plastische chirurgie, Psychiatrie, Psychologie, Radiologie, Reumatologie, Sociale geneeskunde, Spoedeisende hulp, Sportgeneeskunde, Traumatologie, Urologie, Vaatchirurgie

Programma referaten 20 oktober 2021

Referaat 1: De rol van trauma en waargenomen dreiging bij cliënten met antisociale trekken of een
antisociale persoonlijkheidsstoornis (eindreferaat)
R.K.S. Hendriks, verpleegkundige in opleiding tot specialist (VIOS), werkzaam binnen GGz Breburg bij
ART Breda
Binnen de sociale interactie zijn gezichtsuitdrukkingen een belangrijk aspect, omdat ze sociaal
relevante informatie bevatten. Bij personen met stoornissen in de agressieregulatie werd een
‘vijandigheidsbias’ aangetoond in hun perceptie en interpretatie van sociale informatie. Waardoor
sociale informatie onterecht als vijandig werd geïnterpreteerd. Bij mensen met een antisociale
persoonlijkheidsstoornis (ASPS) werden vanuit eerdere onderzoeken biases in perceptie en interpretatie
van gezichtsuitdrukkingen geconstateerd ten opzichte van gezonde controles. De studies bleken
echter niet eenduidig. Daarnaast worden etiologische factoren die bijdragen aan het ontstaan van
antisociaal gedrag mogelijk niet onderkent, zoals de rol van trauma in de vroege kinderjaren. Er was
nog geen wetenschappelijk bewijs met betrekking tot trauma in relatie tot waargenomen dreiging bij
cliënten met ASPS of verhoogde antisociale trekken. Het doel van dit kwantitatieve pilotonderzoek was
bijdragen aan grondiger begrip van relevante kenmerken die kunnen manifesteren in agressief gedrag
bij cliënten met antisociale problematiek. Binnen dit onderzoek werd antwoord gegeven op de
volgende vraagstelling: ‘In hoeverre draagt trauma in de voorgeschiedenis bij aan waargenomen
dreiging bij cliënten met antisociale problematiek die worden blootgesteld aan karakters met
verschillende gezichtsexpressies binnen een VR-omgeving?’
De onderzoekspopulatie werd binnen GGZ WNB, op FPA de Mare, geworven via een
gelegenheidssteekproef. De participanten vulden enerzijds diverse vragenlijsten in en anderzijds
werden zij blootgesteld aan karakters met verschillende gezichtsexpressies in een VR-omgeving. Er
werden statistisch significante verbanden gevonden tussen verschillende typen traumata in de
voorgeschiedenis en waargenomen dreiging bij mensen met antisociale problematiek.

Referaat 2: Pilot Resourcegroepen binnen circuit Kinder en Jeugd
J.H.M. van de Wouw, werkzaam als verpleegkundig specialist bij GGz Breburg, VIP.
In 2015 heeft de RACT-visie zijn intrede gedaan binnen GGZ Breburg. De Fact teams, vanuit Impact,
hebben een start gemaakt met het implementeren van RACT. Hierbij werd er gebruik gemaakt van de
werkwijze Resourcegroepen.
In 2018 ontstond de gedachte binnen GGZ Breburg dat de resourcegroepen een bijdrage zouden
kunnen leveren aan het herstel bij cliënten die in een eerste stadium met een psychose op de HIC
werden opgenomen. Naast behandeling werd hierbij d.m.v. van een RG groep aan het herstel gewerkt.
In deze fase zijn de Sherpa’s getraind en actief ingezet in casuïstiek.
De resultaten van de Pilot op de HIC hebben ertoe geleid dat de acute keten interesse heeft gekregen
in de implementatie van de RG groepen methode. De werkwijze lijkt passend te zijn voor een groot
deel van de cliënten binnen de acute keten.
Door deze ontwikkelingen binnen GGz Breburg was er nieuwsgierigheid ontstaan vanuit het circuit
Kinder en Jeugd. Er werd een breed gedragen groep hulpverleners gevormd die met elkaar zijn gaan
nadenken hoe de werkwijze van Resourcegroepen een plaats binnen het aanbod vanuit circuit Kinder
en Jeugd zou kunnen krijgen.
De werkgroep bestond uit Fact team Jeugd Tilburg, Fact team Jeugd Breda, Spoedmodule Breda, Kliniek
Breda en later bijgevoegd Spoedmodule Tilburg en Deeltijd Breda.
Vanaf januari 2021 is er een start gemaakt met een plan van aanpak. De eerste hulpverleners worden
getraind in de werkwijze Resourcegroepen.
Tijdens het referaat wordt kort ingezoomd op bovenstaande zaken. Daarna wordt aandacht
geschonken aan de landelijke ontwikkeling Resourcegroepen Jeugd. Vervolgens wordt er gekeken naar
de Resourcegroepen binnen Jeugd GGZ Breburg waaronder de start van de pilot en de eerste
bevindingen vanuit de getrainde collega’s. De intentie is onderzoek te doen met als doel te leren van
de ervaringen van de betrokken collega’s, familieleden, cliënten en andere betrokkenen. Daarnaast
kunnen we de ervaringen gebruiken en de werkwijze waar nodig aanpassen voor circuit Kinder en
Jeugd en GGZ Breburg.
De voorlopige vraagstelling voor het onderzoek:
• Hoe krachtig is de inzet van Resourcegroepen binnen GGZ Breburg Jeugd?
• Wat zijn de stimulerende factoren en wat zijn de belemmerende factoren binnen de werkwijze
voor Jeugd specifiek?
• Hoe verhoudt zich de rol van hulpverlener binnen de resourcegroepen?

Referaat 3: Pesten en subklinische psychotische symptomen
N.I.E. Janssen, Mcs, werkzaam als arts in opleiding tot specialist, bij de Poli Jeugd binnen GGz Breburg (eindreferaat)
Pesten komt voor én in verschillende varianten. Denk aan direct pesten door schoppen of slaan, maar
je hebt ook pesten door roddelen en in deze tijd ook online pesten via social media. Pesten wordt
gezien als een traumatische gebeurtenis met mogelijke gevolgen in zowel de aansluitende schooljaren
als op volwassen leeftijd. Tot op heden hebben enkele studies gekeken naar de relatie tussen pesten
en subklinische psychotische ervaringen. Deze studies lieten zien dat gepest worden geassocieerd is
met subklinische en klinische symptomen van psychose, zoals hallucinaties, wanen of paranoïde
ideeën. Gezien de gevolgen die pesten kan hebben, is het een goede reden om pesten aan te pakken
en zo de mogelijk negatieve gevolgen te bestrijden.
Van belang is het dan om hier meer over te weten, zodat interventies nog specifieker kunnen worden
ingezet. Want speelt de eerder gevonden relatie ook als je de pester bent en maakt het soort pesten uit
of de frequentie van het pesten?
In dit referaat wordt er een uitbreiding op de huidige literatuur gepresenteerd. Na dit referaat weet u
meer over de relatie tussen pesten en subklinische psychotische symptomen, zowel voor degene die
gepest wordt als degene die pest. Er wordt gekeken of er hierin nog een verschil is tussen de soorten
pesten (te weten fysiek, verbaal, relationeel en cyberpesten) én of de frequentie van pesten danwel
gepest worden ook nog invloed heeft.

Het programma
17.55 uur Opening door voorzitter
18.00 -20.00 uur Referaten
20.05 uur Afsluiting door voorzitter

Accreditatie
Voor de referaten is accreditatie aangevraagd bij de NVvP, NvP, FGzPt, het Register Verpleegkundig
Specialisten en SRVB voor vak therapeuten

Organisatie Commissie
Mw. Dr. I. Willems, A-opleider/psychiater
Mw. Drs. A. van den Broek, P-opleider/klinisch psycholoog
Mw. F. Dirkx, Opleider GGZ VS /verpleegkundig specialist
Mw. K. van Loon, beleidsmedewerker
Mw. W. Verhagen, secretaresse P-opleider en opleider GGZ VS

Over GGZ Breburg

Meer weten over GGZ Breburg?
Klik hier voor meer informatie.