Terug naar overzicht

Refeeravond Breburg Academie GGz

Organisator:
  • 28 oktober 2020
  • Webinar, ,
  • Gratis
  • 2 uur
  • is aangevraagd

Allergologie, Anesthesiologie, Apotheek, Cardiologie, Chirurgie, Dermatologie, Fertiliteit, Genetica, Geriatrie, Gynaecologie, Huisartsgeneeskunde, Interne geneeskunde, Jeugdartsen, Keel neus en oorheelkunde, Kindergeneeskunde, Klinische chemie, Longgeneeskunde, Maag darm en leverziekte, Mond kaak en aangezichtschirurgie, Neurologie, Neurochirurgie, Oncologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Pathologie, Plastische chirurgie, Psychiatrie, Psychologie, Radiologie, Reumatologie, Sociale geneeskunde, Spoedeisende hulp, Sportgeneeskunde, Traumatologie, Urologie, Vaatchirurgie

Programma referaten 28 oktober 2020

Referaat 1, Het kind achter de agressie
M.A.C.A. Mol, verpleegkundig specialist in opleiding werkzaam bij GGz Breburg, afdeling Art binnen zorggroep Impact

Binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) staat de reductie van dwangmaatregelen hoog
op de agenda. Separatie, afzondering en fixatie zijn voorbeelden van dwangmaatregelen die
worden toegepast bij kinderen met een verstandelijke beperking, om veiligheid te
waarborgen en agressie niet te laten escaleren. Ondanks de ethische bezwaren, de
traumatische ervaringen en de gezondheidsrisico’s van dwangmaatregelen bij deze
doelgroep, worden deze maatregelen door verpleegkundigen en andere hulpverleners nog
altijd ingezet. Onderzoek naar voorspellende factoren van agressie bij patiënten met een
licht verstandelijke beperking zijn hoofdzakelijk gericht op volwassenen. Echter is agressie
de grootste factor voor dwangtoepassingen in de zorg voor kinderen met een licht
verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Dit referaat geeft inzicht in de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek naar de factoren
die aanleiding geven tot agressie bij kinderen met een licht verstandelijke beperking en
psychiatrische problematiek. De resultaten kunnen aanleiding geven om een vertaalslag te
maken in de werkwijze voor hulpverleners. Het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen
Koraal, locatie de Hondsberg te Oisterwijk.

Referaat 2 Anorexia Nervosa (AN)
M.D. Verhoeven, Verpleegkundig specialist in opleiding/ Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt gedetacheerd naar de polikliniek van de Hoop GGZ.

Anorexia nervosa (AN) is een ernstige psychiatrische ziekte, waarbij lage kwaliteit van leven
wordt gerapporteerd. Behandeling richt zich op gewichtsherstel, maar er is vaak sprake van
demoralisatie door falende behandelresultaten. Circa 30% van de patiënten ontwikkelt een
chronische eetstoornis. Verandering van behandelparadigma van symptomen van de
eetstoornis naar kwaliteit van leven zou kunnen bijdragen aan verbetering van kwaliteit van
leven.

Centrum voor Eetstoornissen van GGz Breburg is vorig jaar gestart met behandelaanbod
Langdurige EetStoornissen (LES); de zogeheten LES-groep. Evidentie over het effect van de
LES-groep ontbreekt echter. Het is dan ook niet opgenomen in de Zorgstandaard
Eetstoornissen. Ook is nog weinig bekend over wat de behoeften zijn van patiënten met
ernstige en langdurige eetstoornissen ter verbetering van hun kwaliteit van leven.

In het referaat wordt ingegaan op de behandeling van AN met specifieke aandacht voor
behandeling van LES-AN. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek zullen worden
besproken dat werd uitgevoerd bij Centrum voor Eetstoornissen naar de behoeften van
patiënten met ernstige en langdurige AN ter verbetering van hun kwaliteit van leven.
Het referaat beoogt de deelnemers meer inzicht te geven in de evidente behandelingen voor
LES-AN, afgezet tegen hun behoeften ter verbetering van kwaliteit van leven

Referaat 3 ATR bij gezonde proefpersonen
M.N. Nijhuis, AIOS Psychiatrie bij GGz Breburg afdeling Dubbele Diagnose

In de afgelopen jaren is er toenemend aandacht voor behandeling van stemmingsstoornissen
door middel van neuromodulatie, bijvoorbeeld middels deep brain stimulation. De nieuwe
neuromodulatie mogelijkheden hebben ertoe geleid dat er de laatste jaren meer onderzoek
wordt gedaan naar verschillende hersenstructuren en witte stof banen die mogelijk een rol
spelen bij stemming en emotie regulatie.
Een van de witte stof banen waar het afgelopen jaar onderzoek naar werd gedaan, is de
Anterior Thalamic Radation (ATR). Deze witte stof baan is een verbinding tussen de thalamus
en de frontale cortex. Door deze locatie is de hypothese ontstaan dat de ATR een belangrijke
rol speelt bij emotieregulatie en de stemming. De onderzoeken die hebben plaatsgevonden
laten zien dat de ATR bij patiënten met een bipolaire stemmingsstoornis of een unipolaire
depressie verminderd is ten opzichte van controle patiënten. Echter is er tot nu toe weinig
bekend over de ATR bij mensen zonder psychiatrische klachten.

In dit referaat wordt ingegaan op het onderzoek naar de sterkte van de ATR bij gezonde
proefpersonen. Hierbij is gekeken naar de invloed die negatieve ervaringen in de jeugd en
later in het leven hebben op de sterkte van de ATR. En daarnaast is gekeken of er een
verband is tussen de sterkte van de ATR en een negatieve dan wel positieve geheugen bias.
Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met het Donders instituut in Nijmegen. Dit is een
gespecialiseerd onderzoeksinstituut voor cognitieve wetenschap, neurowetenschappen en
informatietechnologie. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij 405 vrijwilligers zonder
psychiatrische voorgeschiedenis of neurologische aandoeningen.

Na afloop van dit referaat hebben deelnemers kennis over de ATR, of dit beïnvloed wordt
door negatieve ervaringen en wat het effect hiervan is op geheugen bias.

Referaat 4 Een kijkje in de therapeutische relatie met mensen met ASPS
M.J.N. Rijckmans, Senior Wetenschappelijk onderzoeker bij GGz Breburg

De Antisociale Persoonlijkheidsstoornis (ASPS) wordt gekarakteriseerd door een patroon van
gebrek aan respect voor de gevoelens van anderen wat zich vaak manifesteert als vijandig
en/of agressief. Er is sprake van een gebrek aan empathie, afstandelijkheid, cynisme en een
minachting van de emoties en rechten van anderen. Mensen met ASPS hebben grote moeite
zich te conformeren aan de sociale normen en regels, wat het erg lastig maakt voor hen om
werk en sociale contacten te behouden. Vanwege hun onaangepaste gedrag roepen mensen
met ASPS sterke aversieve emoties op bij anderen en worden vaak uitgestoten door de
omgeving. Dit is ook het geval in de hulpverlening; cliënten lijken dusdanige emoties op te
roepen dat zij ofwel uitgesloten worden voor behandeling of grote problemen ervaren in het
de therapeutische relatie.
Het opbouwen van een therapeutische relatie lijkt gecompliceerd te zijn omdat een
kernprobleem van deze mensen bestaat uit het niet of moeizaam kunnen aangaan van een goed functionerende, wederkerige samenwerkingsrelatie. Door hun vaak met
psychotrauma’s, zoals verwaarlozing, mishandeling of verlies getekende verleden, is hun
vertrouwen in de medemens vaak ernstig beschadigd. Dat wantrouwen strekt zich ook uit
naar hun behandelaar, wat maakt dat deze moet balanceren tussen afstand en nabijheid.
Tot nu toe zijn beschrijvingen over de aanbevolen behandelmethodieken voor cliënten met
ASPS voornamelijk gebaseerd op de kennis van de pathologie. Het vormen van de
therapeutische relatie is daarbij onderbelicht. Kennis over verwachtingen en behoeften in het
therapeutisch contact van cliënten met ASPS zelf, en de ideeën van therapeuten hierover, zijn
nauwelijks beschreven en goed gefundeerde kennis hierover ontbreekt. Door het gebrek aan
kennis kunnen vooroordelen en verwachtingen over deze cliënten de attitude van de
behandelaar beïnvloeden en kan de aanwezigheid van stigma problemen in de ontwikkeling
van een goede therapeutische relatie veroorzaken.
In deze presentatie worden vanuit kwalitatief onderzoek overkoepelende thema’s besproken
welke van belang zijn voor het opbouwen van een therapeutische relatie vanuit het
perspectief van de client. Doel van de presentatie is met name een inkijk te geven in de
belevingswereld van de client met ASPS teneinde als behandelaar handvatten te verwerven
aan deze behoeften te voldoen in het vormgeven van de therapeutische relatie.

Het programma
17.55 uur Opening door voorzitter
18.00 -19.00 uur Referaat 1en 2
19.00 -20.00 uur Referaat 3 en 4
20.05 uur Afsluiting door voorzitter

Over GGZ Breburg

Meer weten over GGZ Breburg?
Klik hier voor meer informatie.